Học viên:

Võ Chí Thành

Sinh viên HBU

Thông tin tác phẩm:

Sản phẩm là bài tập cuối khóa học Sketchup – Vray tổng quát tại Zest Art, học viên có 1 tuần để hoàn thành sản phẩm của mình. Bài tập này yêu cầu phải dựng lại chính xác một công trình thực tế thông qua hồ sơ có sẵn và trình bày.

Người hướng dẫn:

Nguyễn Hữu Trí

Sản phẩm liên quan
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit