Giảng dạy Mỹ Thuật tại Zest Art (2013 – 2017)

Cư nhân thiết kế đồ họa