Học viên :

Lê Thái

Thông tin tác phẩm:

Tác phẩm là một bài tập trong chương trình học Photoshop tại Zest Art. Học viên được cung cấp một mẫu vật (xe) sau đó làm hiệu ứng nền, chữ cho Poster.

Người hướng dẫn:

Nguyễn Văn Sĩ Tiến

Sản phẩm liên quan
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit